اطلاعیه واریز وجه
1395-02-07

خواهشمندیم کلیه پذیرفته شدگان حد اکثر تا تاریخ 08/02/1394 وجه پذیرش را به حساب زیر واریز و تصویر فیش را به شماره تلگرام ارسال نمایند

تذکر:به نام معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت نزد بانک ملی ایران شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

نکته: حتما نام خود را وارد نمایید

 

حساب: 0216249849007

تلگرام: 09019111741