اختصاص نمره به مقالات مستخرج از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
1394-09-17
اختصاص نمره به مقالات مستخرج از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

نظر به اینکه تعدادی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی با دبیرخانه کنفرانس تماس گرفته و درباره اختصاص نمره به مقالات مستخرج از پایان نامه سئوال نمودند؛ باید گفت با توجه به پیگیری دبیرخانه کنفرانس، به این دسته از مقالات که در کنفرانس مدیریت توانمندی در سازمان های نوین پذیرفته شوند، نمره اختصاص خواهد یافت.


به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جزئیات بخشنامه معاونت پژوهشی می توانید با انتخاب

<راهنمای نحوه اختصاص نمره به مقالات مستخرج از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

 بخشنامه مذکور را از سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانلود فرمایید.