انواع روش های ارائه مقاله در کنفرانس
1394-09-01
انواع روش های ارائه مقاله در کنفرانس

در کنفرانس ملی مدیریت توانمندی در سازمان های نوین، مقالات به صورت پژوهشی، مروری، مطالعات موردی، ارائه تجارب، پانل ها، مشاهدات، انواع روش های کمی و کیفی و ... قابل ارائه بوده و به سه  شکل زیر پذیرفته خواهند شد:

الف- ارائه (شامل شفاهی یا سخنرانی)

ب- پوستر

 ج- چاپ در مجموعه مقالات

لازم به ذکر است تمامی مقالاتی که پذیرش نهایی گردند در هر سه حالت در مجموعه مقالات (سی دی) نشر می یابند.