چاپ مقالات ISI و ISC
1394-08-29
چاپ مقالات ISI و ISC

شورای سیاستگذاری و کمیتۀ اجرایی کنفرانس ملی مدیریت توانمندی در سازمان های نوین، در حال انجام هماهنگی های لازم برای چاپ مقالات پذیرفته شده، در مجلات ISI  و   ISC معتبر و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشند. خبرهای تکمیلی به زودی اعلام خواهد شد.