شورای سیاستگذاری
دکتر علیرضا امیرتیموری
رئیس
پروفسور، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: amirteimoori.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: ateimoori [at] iaurasht.ac.ir
دکتر مهرداد گودرزوند چگینی
دبیر کمیته علمی
پروفسور، ریاست دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: goodarzvand.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: goodarzvand [at] iaurasht.ac.ir
دکتر سعید باقرسلیمی
دبیر اجرایی
استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: baghersalimi.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: baghersalimi [at] iaurasht.ac.ir
دکتر حمیدرضا رضایی کلیدبری
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: hrezaei.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: hrezaee [at] iaurasht.ac.ir
دکتر مراد رضایی دیزگاه
عضو کمیته علمی
استادیار، مدیر گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: mrezaei.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: morad923 [at] yahoo.com
دکتر ابراهیم چیرانی
عضو کمیته علمی
استادیار، مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: chirani.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: chirani [at] iaurasht.ac.ir
کمیته علمی
دکتر مهرداد گودرزوند چگینی
دبیر کمیته علمی
پروفسور، ریاست دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: goodarzvand.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: goodarzvand [at] iaurasht.ac.ir
دکتر حمیدرضا رضایی کلیدبری
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: hrezaei.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: hrezaee [at] iaurasht.ac.ir
دکتر سعید باقرسلیمی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: baghersalimi.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: baghersalimi [at] iaurasht.ac.ir
دکتر مراد رضایی دیزگاه
عضو کمیته علمی
استادیار، مدیر گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: mrezaei.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: morad923 [at] yahoo.com
دکتر ابراهیم چیرانی
عضو کمیته علمی
استادیار، مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: chirani.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: chirani [at] iaurasht.ac.ir
دکتر محمدرضا آزاده دل
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: azadedel.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: azadehdel [at] iaurasht.ac.ir
دکتر فرزین فرحبد
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: farahbod.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: farzinfarahbod [at] yahoo.com
دکتر مریم اوشک سرایی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: ooshaksaraie.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: ooshaksaraie [at] iaurasht.ac.ir
دکتر نرگس دل افروز
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: delafrouz.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: delafrooz.n [at] gmail.com
دکتر سینا خردیار
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: kheradyar.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: ---------- [at] iaurasht.ac.ir
دکتر کامبیز شاهرودی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: shahroudi.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: k_shahroodi [at] yahoo.com
دکتر سیدمحمود شبگو منصف
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: shabgoo.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: monsef.mahmoud [at] yahoo.com
دکتر محمد طالقانی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: taleghani.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: taleghani [at] iaurasht.ac.ir
دکتر مهدی فدایی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: mfadaei.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: --------- [at] iaurasht.ac.ir
دکتر شهرام گیلانی نیا
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: guilaninia.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: drgilaninia45 [at] gmail.com
دکتر مهدی همایونفر
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: www.homayounfar.com.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: --- [at] iaurasht.ac.ir
دکتر علی قلی پور سلیمانی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: gholipour.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: gholipourbahman [at] gmail.com
دکتر حسین گنجی نیا
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: ganjinia.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: . [at] iaurasht.ac.ir
دکتر حمیدرضا علیپور شیرسوار
عضو کمیته علمی
مربی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: alipour.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: ---- [at] iaurasht.ac.ir
دکتر روح اله علیخان گرگانی
عضو کمیته علمی
مربی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: alikhan.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: ----- [at] iaurasht.ac.ir
دکتر سیدمظفر میربرگ کار
عضو کمیته علمی
استادیار/ دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: mirbargkar.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: mirbargkar [at] yahoo.com
رضا آقاجان نشتایی
عضو کمیته علمی
مربی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: nashtaei.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: ---- [at] iaurasht.ac.ir
مجتبی افشاریان
عضو کمیته علمی
مربی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: afsharian.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: afsharian1358 [at] gmail.com
سیروس بالائی پاکدهی
عضو کمیته علمی
مربی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: balaei.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: ------ [at] iaurasht.ac.ir
مریم حسن زاده
عضو کمیته علمی
مربی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: hasanzadeh.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: - [at] .iaurasht.ac.ir
مهدیه خدنگ
عضو کمیته علمی
مربی بورسیه، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: khadang.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: mahdieh.khadang [at] gmail.com
یلدا رحمتی
عضو کمیته علمی
مربی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: rahmati.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: yalda.rahmati [at] gmail.com
دانیال سمیعی
عضو کمیته علمی
دانشجوی دکتری
پست الکترونیکی: danial.samiei [at] gmail.com
منصور صوفی
عضو کمیته علمی
مربی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: soufi.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: .... [at] iaurasht.ac.ir
کمیته اجرایی
دکتر مهرداد گودرزوند چگینی
رئیس
پروفسور، ریاست دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: goodarzvand.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: goodarzvand [at] iaurasht.ac.ir
دکتر سعید باقرسلیمی
دبیر اجرایی
استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: baghersalimi.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: baghersalimi [at] iaurasht.ac.ir
دکتر محمدرضا آزاده دل
عضو کمیته اجرایی
استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: azadedel.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: azadehdel [at] iaurasht.ac.ir
دکتر مراد رضایی دیزگاه
عضو کمیته اجرایی
استادیار، مدیر گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: mrezaei.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: morad923 [at] yahoo.com
دکتر حمیدرضا رضایی کلیدبری
عضو کمیته اجرایی
استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: hrezaei.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: hrezaee [at] iaurasht.ac.ir
دکتر فرزین فرحبد
عضو کمیته اجرایی
استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: farahbod.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: farzinfarahbod [at] yahoo.com
دکتر حسین گنجی نیا
عضو کمیته اجرایی
استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: ganjinia.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: . [at] iaurasht.ac.ir
دکتر مهدی فدایی
عضو کمیته اجرایی
استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
وب سایت: mfadaei.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html
پست الکترونیکی: . . [at] iaurasht.ac.ir
مجید مشک بید حقیقی
عضو کمیته اجرایی
مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان
پست الکترونیکی: pr [at] iaurasht.ac.ir
داود بخشعلی زاده
عضو کمیته برگزاری
کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
پست الکترونیکی: davood.bakhshalizadeh [at] yahoo.com