هدف از برگزاری همایش ملی مدیریت توانمندی در سازمان های نوین به شرح ذیل می باشد:

  • تبادل اطلاعات مدیریتی صاحب نظران مدیریت
  • ارائه دستاورد های جدید مدیریت
  • معرفی تازه های مدیریت
  • شناسایی معضلات مدیریت