• ارزشهای اخلاقی و معنویت در مدیریت و کار
 • مدیریت توسعه و تحول سازمانی و اداری
 • مدیریت سرمایه های انسانی
 • مسئولیت پذیری اجتماعی
 • مدیریت تحقیق و توسعه و آینده پژوهی تکنولوژی
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • بازاریابی بین الملل
 • مدیریت برند
 • بازاریابی خدمات
 • مدیریت ارتباط با مشتری
 • گردش پایدار در توسعه
 • مدیریت سبز
 • سبک های جدید رهبری
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت سرمایه گذاری
 • مدیریت بیمه
 • توسعه صادرات
 • مدیریت تولید و عملیات
 • مدل های تصمیم گیری
 • هوش سازمانی
 • مدیریت کارآفرینی
 • محورهای مختلف گردشگری (سلامت، تاریخی، مذهبی، و ...)
 • و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت